องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 ต.ค. 62 21
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี   28 มิ.ย. 62 39
แผนพัฒนาบุคลากร(2561 - 2563)   26 มิ.ย. 62 45
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563)   26 มิ.ย. 62 36
รายงานการประชุม สมัยสอง ปี 2561   25 มิ.ย. 62 39
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 1 ปี 2561   25 มิ.ย. 62 33
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 1 ปี 2561 ครั้งที่ 2   25 มิ.ย. 62 34
รายงานการประชุม สมัยแรก ปี 2561   25 มิ.ย. 62 40
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 3   25 มิ.ย. 62 48
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 2   25 มิ.ย. 62 38
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 1   25 มิ.ย. 62 41
สำเนาแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ก.พ. 62 69
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   11 ก.พ. 62 70
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง พ.ศ.2561-2564   13 พ.ย. 61 94
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2561   13 พ.ย. 61 112
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561   13 พ.ย. 61 106
แบบขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค   7 พ.ย. 61 110
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   30 ต.ค. 61 108
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560   30 ต.ค. 61 112
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560   30 ต.ค. 61 107
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   30 ต.ค. 61 95
แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ณ.จุดบริการ   30 ต.ค. 61 113
แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองสวัสดิการสังคม   30 ต.ค. 61 297
แบบ ปย. 1 และ แบบ ปย.2 กองคลัง   30 ต.ค. 61 97
แบบ ปย 1และ แบบ ปย 2 สำนักงานปลัด   30 ต.ค. 61 103
แบบ ปย 1และ แบบ ปย 2 กองช่าง   30 ต.ค. 61 99
แบบ ปย 1 และ ปย 2 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   30 ต.ค. 61 98
แบบ ปย 1 และ แบบ ปย 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   30 ต.ค. 61 96
คู่มือสำหรับประชาชน   30 ต.ค. 61 128
ความพึงพอใจของประชาชน ข้าราชการและหน่วยงานเอกชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 61 109