โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดอบรมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ครูและพนักงานจ้าง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง โครงการอบรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหัวข้อ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment - ITA)” และหัวข้อ “การเตรียมตัว ป้องกัน รู้ทัน ก่อนถูกชี้มูลและถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ” และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นข้าราชการที่ดี อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ ตามแผนจังหวัดยโสธร
วันที่ : 28 เมษายน 65   View : 25