องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  มีระยะทางห่างจากอำเภอป่าติ้ว  10  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดยโสธร 38 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดิน สายยโสธร - อำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข  202
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  111  ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่  69,375  ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เป็นที่ราบสูง  ดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายมีลำน้ำที่สำคัญ  1  สาย  คือ  ลำเซบาย
ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลน้ำคำ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร
ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลนาหมอม้า  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลกำแมด  อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  16  หมู่บ้าน ประกอบด้วย.
1. บ้านดงสวาง                          หมู่ที่  1             นายขันตรี  คำมีสิทธิ์       เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
2. บ้านโคกกลาง             หมู่ที่  2             นายเสี้ยว  สีลาพันธ์        เป็นผู้ใหญ่บ้าน
3. บ้านนาดี                    หมู่ที่  3             นายสมหมาย  มาสกุล     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
4. บ้านโคกนาโก             หมู่ที่  4             นายอุทัย  นามสุวรรณ     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
5. บ้านหนองแข้              หมู่ที่  5             นายสมพงษ์  อินอ่อน      กำนัน
6. บ้านหนองชุม             หมู่ที่  6             นายกอบเดช  บุตรพรม    เป็นผู้ใหญ่บ้าน
7. บ้านโคกสะอาด          หมู่ที่  7             นายเรืองชัย  เพริศแก้ว     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
8. บ้านหนองสำโรง         หมู่ที่  8             นายทวี   คำดาว             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
9. บ้านคำกลาง              หมู่ที่  9             นายสมพงษ์  ชื่นบาน      เป็นผู้ใหญ่บ้าน
10. บ้านโคกสุวรรณ        หมู่ที่  10           นายขุนทอง  ทองทิพย์     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
11. บ้านใหม่สามัคคีธรรม  หมู่ที่  11         นายอุรัย  ขันเงิน             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
12. บ้านโคกนาโก           หมู่ที่  12           นายดาว  เส้นเศษ           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
13. บ้านหนองแข้            หมู่ที่  13           นายอุทัย  โคตรสิงห์        เป็นผู้ใหญ่บ้าน
14. บ้านใหม่ชัยพร          หมู่ที่  14           นายเอนก  งิ้วลาย           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
15. บ้านหนองชุม           หมู่ที่  15           นายทองดี  เด่นดวง         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
16. บ้านอ่างทอง            หมู่ที่  16           นายประสิทธิ์  สว่างวงษ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 

View : 721