องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ
หัวข้อ :: สภาพทางด้านสังคม

สภาพทางด้านสังคม
         ด้านการศึกษา
            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย.
            1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแข้
            2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุม
            3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุวรรณ
            4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราษฎร์บำรุง
            5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาดี
            6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสัตว์

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก     จำนวน  10  แห่ง ประกอบด้วย.
            1. โรงเรียนบ้านโคกนาโก
            2. โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)
            3. โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
            4. โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
            5. โรงเรียนบ้านหนองแข้
            6. โรงเรียนบ้านดงสวาง
            7. โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
            8. โรงเรียนบ้านคำกลาง
            9. โรงเรียนบ้านโคกกลาง
            10. โรงเรียนบ้านหนองชุม
 
            ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา
            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน  19  แห่ง  ประกอบด้วย.
            1. วัด                จำนวน  13  แห่ง
            2. สำนักสงฆ์      จำนวน  5  แห่ง
            3. โบถส์             จำนวน  1  แห่ง
 
            ด้านสาธารณสุข
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  จำนวน  3  แห่ง  ประกอบด้วย.
            1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก
            2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแข้
            3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม
 
            ด้านความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มีสถานีตำรวจ  (ป้อมยาม) ในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกนาโก

         ด้านการคมนาคม
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มีถนนสายหลักตัดผ่าน  2  สาย  ประกอบด้วย.
         1. ทางหลวงชนบทหมายเลข 3003 ( สายสวาท - หนองแสง )
         2. ทางหลวงชนบทหมายเลข 3017 ( สายป่าติ้ว  - หัวงัว )

        ด้านการโทรคมนาคม
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มีไปรษณีย์อนุญาตในเขตพื้นที่ จำนวน  1  แห่ง    ตั้งอยู่ในพื้นที่     บ้านโคกนาโก
 
         ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
         ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   มีป่าสงวนแห่งชาติ  จำนวน  2  แห่ง  ประกอบด้วย
            1. ป่านาดี
            2. ป่าโคกนาโก
 
            ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   มีแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่าน  จำนวน  2  สาย ประกอบด้วย.
            1. ลำเซบาย
            2. ห้วยทรพี
วันที่ : 1 พฤษภาคม 60   View : 330