สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก


นายประยูร จันโอ
ประธานสภาฯ


นายสุนทร นามสุวรรณ
รองประธานสภาฯ


นายวัชรพงษ์ วงศ์แก้ว
เลขานุการสภาฯ


นายประเสริฐศรี โคตะพัฒน์
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นายคำผอง เขื่อนคำ
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นายตี๋ พุฒจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายคำจันทร์ นาคำ
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายเผชิญ นามวงศ์
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายอภิสิทธิ์ เสน่ห์พูด
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นายสุพระ แสงกล้า
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายวิทยา โนนตูม
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายเชิดชู ชนะเคน
สมาชิก อบต. หมู่ 6


นายสมบูรณ์ เส้นเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ 7


นายสีนวล สัตย์ซื่อ
สมาชิก อบต. หมู่ 7


นายอุทัย วงษ์เหลา
สมาชิก อบต. หมู่ 8


นายสุระชัย เต้าทอง
สมาชิก อบต. หมู่ 9


นายนิยม เสน่ห์พูด
สมาชิก อบต. หมู่ 9


นายสุรชัย กันภัย
สมาชิก อบต. หมู่ 10


นายสาคร เครือวงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ 11


นายวุฒิชัย อ่อนผา
สมาชิก อบต. หมู่ 11


นางหนูนิส เสน่ห์พูด
สมาชิก อบต. หมู่ 12


นายสุภี บุญมาก
สมาชิก อบต. หมู่ 12


นายสุพน สืบเพ็ง
สมาชิก อบต. หมู่ 13


นายวิชิต เสาะแสวง
สมาชิก อบต. หมู่ 14


นายวิชิต เสาะแสวง
สมาชิก อบต. หมู่ 14


นายสมหมาย เด่นดวง
สมาชิก อบต. หมู่ 15


นายสายัน เด่นดวง
สมาชิก อบต. หมู่ 15


นายชัยพิพัฒน์ แก้วมะไฟ
สมาชิก อบต. หมู่ 16


นายพิทักษ์ กระเบา
สมาชิก อบต. หมู่ 16