สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก


นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก


นายเอกราช อาจลึก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางศรีสุวรรณ กาลจักร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นายวิญญู โมรา
นักทรัพยากรบุคคล


กำแหง เทพมณี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางพัทธีรา สารโท
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวปิยะวรรณ กันภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพวงเพชร เข็มพันธ์
คนงานทั่วไป


นายนคร มะลาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นายเทวา เนินทราย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพิเชษฐ์ เสน่ห์พูด
นักการภารโรง


นายลือชัย จันทรตรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ