สำนักปลัด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 093-3523915


นายเอกราช อาจลึก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 095-6099472


นายวิญญู โมรา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 093-32774701


นางพัทธีรา สารโท
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 098-0965631


กำแหง เทพมณี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 083-3788915


นายอำนวย ภูมิพิพัฒธนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 090-9706801


นายเนติพงษ์ แป้นทอง
นักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร : 087-6531524


นางปิยะวรรณ ชูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 089-2793697


นางสาวพวงเพชร เข็มพันธ์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 082-1374685


นายนคร มะลาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 061-1190914


นายพิเชษฐ์ เสน่ห์พูด
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 086-1562861


นายลือชัย จันทรตรี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 099-8589013


นางสาวนุชรินทร์ โยธา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 085-8628315


นายเจตชัย พรมป้อง
จนท.ปฏิบัตงานแพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์โทร : 087-8212713


นายหลักสิลา นาเวียง
จนท.ปฏิบัตงานแพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์โทร : 080-2382370


นายวุุฒิไกร เสน่ห์พูด
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0985572985


นางสาวนภาพร จันโอ
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 0886737654