ประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปีงบประมาณ 2564 11 ม.ค. 64 6
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ธ.ค. 63 33
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 2 ธ.ค. 63 27
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 15 ต.ค. 63 35
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 15 ต.ค. 63 35
ประกาศสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 8 ต.ค. 63 46
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓) 5 ต.ค. 63 41
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 9 ก.ค. 63 53
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2563 22 มิ.ย. 63 65
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 5 มิ.ย. 63 81
ขอเชิญร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พัฒธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) 9 เม.ย. 63 112
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 9 เม.ย. 63 90
คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 24 มี.ค. 63 106
ค่าเช่าบ้าน 23 มี.ค. 63 100
ระเบียนค่าเล่าเรียนและการศึกษาบุตร 23 มี.ค. 63 76
ประชาสัมพันธ์งานการเงิน 16 มี.ค. 63 72
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 62 74
ประกาศขายทอดตลาด 10 ก.ย. 62 183
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 9 ก.ค. 62 42
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การสำรวจภาคสนาม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 8 ก.ค. 62 486
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 28 มิ.ย. 62 115
การจัดตั้งศูนย์การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 27 มิ.ย. 62 110
การก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านอ่างทอง 26 มิ.ย. 62 224
ดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแข้ - โคกสะอาด 26 มิ.ย. 62 147
ซ่อมแซมทางลูกรังบ้านนาดี 26 มิ.ย. 62 125
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกนาโก 26 มิ.ย. 62 134
ถนน คสล.บ้านโกคนาโฏ หมู่ 4 สายต่อจากจุดเดิมไปบ้านแก้งกฐิน 26 มิ.ย. 62 138
พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกนาโก ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการอื่น ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม 19 มิ.ย. 62 142
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 11 พ.ค. 62 128
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 พ.ค. 62 212