ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เกษตรกรไทยยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา 12 พ.ค. 65 3
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 19 เม.ย. 65 21
การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย เป็นไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) 19 เม.ย. 65 24
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 28 มี.ค. 65 57
ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 ก.พ. 65 67
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2565 28 ก.พ. 65 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.พ. 65 57
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 14 ก.พ. 65 67
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ 10 ก.พ. 65 74
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 10 ก.พ. 65 69
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ก.พ. 65 71
การส่งรายงานข้อมูลงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2565 13 ม.ค. 65 84
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.โคกนาโก 8 ต.ค. 64 221
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 8 ต.ค. 64 10
ประชมสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ปี2565 7 ต.ค. 64 179
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 6 ต.ค. 64 150
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 เม.ย. 64 218
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกนาโก 7 เม.ย. 64 187
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 5 เม.ย. 64 258
ประกาศสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 แห่งๆละ1 คน 1 มี.ค. 64 270
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปีงบประมาณ 2564 11 ม.ค. 64 361
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ธ.ค. 63 255
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 2 ธ.ค. 63 227
ประกาศสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 8 ต.ค. 63 240
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 9 ก.ค. 63 245
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2563 22 มิ.ย. 63 258
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 5 มิ.ย. 63 261
ขอเชิญร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พัฒธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) 9 เม.ย. 63 310
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 9 เม.ย. 63 279
คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 24 มี.ค. 63 329