อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดอบรมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ครูและพนักงานจ้าง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง โครงการอบรมจริยธร..... วันที่ 28 เม.ย. 65 (ดูู 23)

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.โคกนาโก จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.โคกนาโก ประธานสภา อบต.โคกนาโก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบตและตัวแทนประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและอนุมัติโครง

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.โคกนาโก จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.โคกนาโก ประธานสภา อบต.โคกนาโก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบตและตัวแทนประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ นายเอ..... วันที่ 4 เม.ย. 65 (ดูู 45)

วันที่ 4 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการประสานงานจาก รพ.สต.บ้านหนองแข้ ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาด ที่ร้านพรรณภัทร บ้านหนองแข้ ม.13 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหา

วันที่ 4 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการประสานงานจาก รพ.สต.บ้านหนองแข้ ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาด ที่ร้านพรรณภัทร บ้านหนองแข้ ม.13 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วหาญ ..... วันที่ 4 เม.ย. 65 (ดูู 42)

นที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ลงพื้นที่สำรวจการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ลงพื้นที่สำรวจการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... วันที่ 31 มี.ค. 65 (ดูู 15)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร จัดทำโครงการ โครงสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยการประสานงานของนางสาวพิมพ์พิชชา ไชยสิทธิ์ นั

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร จัดทำโครงการ โครงสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยการประสานงานของนางสาวพิมพ์พิชชา ไชยสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน... วันที่ 31 มี.ค. 65 (ดูู 21)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 11.10 น. พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวฮุ่ง นายอำเภอป่าติ้ว พบปะและพูดคุยกับนายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัด อบต.โคกนาโก และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโกที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 11.10 น. พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวฮุ่ง นายอำเภอป่าติ้ว พบปะและพูดคุยกับนายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัด อบต.โคกนาโก และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโกที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอป่าติ้วจัดทำข้อมูลแผนครัวเรือน ตามแนวทางการ..... วันที่ 31 มี.ค. 65 (ดูู 22)

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14

แจ้งกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร  หมู่ 14  (สายทางเข้าหมู่บ้านใหม่ชัยพร  –  ไปทางบ้านหนองถ่ม)  ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  สัญญาเลขที่ 005/2565 ลงวันที่ 26  มกราคม  2565 และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่  ..... วันที่ 27 มี.ค. 65 (ดูู 54)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายวิทยา ป้องกัน สมาชิกสภาจังหวัดยโสธร นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก นายสมหมาย เด่นดวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก นายบัวเรียน วงษ์คำซาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก นายบรรจง จันทร์ตรี เลขานุการ

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงแนวทางการขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก ที่มีการทำเรื่องร้องขอจาก อบต.โคกนาโก... วันที่ 25 มี.ค. 65 (ดูู 29)

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มอบหมายให้นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก และนายโชคชัย แก้วหาญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก นำถุ

นำถุงยังชีพ จำนวน 26 ชุด มอบให้กับ รพ.สต.บ้านโคกนาโก ผู้นำหมู่บ้าน อสม. เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านนาดี หมู่ 3... วันที่ 24 มี.ค. 65 (ดูู 22)

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นางทิพวรรณ แก้วหาญ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กองคลังได้ออกพื้นที่ให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประชาชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 11 สามารถออกมาจ่ายค่าธรรมเนียมได้ที่ศาลาประชาคมในเช้านี้นะค่ะ

ออกพื้นที่ให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประชาชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 11 ... วันที่ 24 มี.ค. 65 (ดูู 19)

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก และนายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้

18 มีนาคม 2565  วันท้องถิ่นไทย นายอนุชา  อดกลั้น  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก และนายเสาวัตรอดิชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... วันที่ 18 มี.ค. 65 (ดูู 33)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุมีต้นไม้ล้มทับถนน ป่าติ้ว-หนองแข้ บริเวณทางเข้าบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 ทำให้การสัญจรติดขัด อบต.โคกนาโก จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการ ตัดต้นไม้ที่โค่นทับถนนและทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย โด

วันที่ 18 มีนาคม  2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุมีต้นไม้ล้มทับถนน ป่าติ้ว - หนองแข้  บริเวณทางเข้าบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14  ทำให้การสัญจรติดขัด อบต.โคกนาโก จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติการ ตัดต้นไม้ที่โค้นทับถนนและทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย โดยการควบคุมงานของ จ.ส.ท.กำ..... วันที่ 18 มี.ค. 65 (ดูู 20)

กองช่างนำรถกระเช้าพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานสนับสนุนการย้ายโรงสูบน้ำปะปาบ้านโคกนาโก

นายมิตรชัย  จันทรุทิน  ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่อบต.โคกนาโก ได้นำรถกระเช้าพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานสนับสนุนการย้ายโรงสูบน้ำปะปาบ้านโคกนาโก... วันที่ 15 มี.ค. 65 (ดูู 29)

มอบถุงยังชีพ จำนวน 14 ชุด

นายวิจิตร  พนมเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  นายโชคชัย  แก้วหาญ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  นำถุงยังชีพไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก  จำนวน 2 ชุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ..... วันที่ 10 มี.ค. 65 (ดูู 27)

กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมกองสวัสดิการชุมชน อบต.โคกนาโก... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 83)

สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค ในศูนย์กักตัว

นายวิจิตร พมนเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก มอบหมายให้เจ้าหน้านำรถบรรทุกน้ำสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค ในศูนย์กักตัว บ้านหนองแข้ ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร... วันที่ 18 ก.พ. 65 (ดูู 32)

มอบถุงยังชีพ จำนวน 8 ครอบครัวให้กับ รพ.สต.โคกนาโก

นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พร้อมด้วย นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  นายโชคชัย แก้วหาญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และจนท.อบต.โคกนาโก  มอบถุงยังชีพ จำนวน 8 ครอบครัวให้กับ รพ.สต.โคกนาโก เพื่อส่งมอบให้กับผู้กักตัวที่มีคว..... วันที่ 18 ก.พ. 65 (ดูู 41)

การประชุมให้ความช่วยเหลืออัคคีภัยในกรณีไฟไหม้บ้าน

นายบัวเรียน วงศ์คำซาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกเป็นประธานในการประชุมให้ความช่วยเหลืออัคคีภัยในกรณีไฟไหม้บ้านนายสฤทธิ์ ทองลา บ้านเลขที่ 80 หมู่ 4 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร... วันที่ 17 ก.พ. 65 (ดูู 36)

มอบวัสดุอุปกรณ์กรณีไฟไหม้บ้าน

นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลโคกนาโกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 หมู่ 12 มอบวัสดุอุปกรณ์กรณีไฟไหม้บ้านนายสฤทธิ์ ทองลา บ้านเลขที่ 80 หมู่ 4 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร... วันที่ 17 ก.พ. 65 (ดูู 40)

​แจ้งกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14

แจ้งกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร  หมู่ 14  (สายทางเข้าหมู่บ้านใหม่ชัยพร  –  ไปบ้านหนองถ่ม) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ  17/2/65 นายมิตรชัย  จันทรุทิน    ผู้ควบคุมงาน นายเล่ง  ไชยปัญญา         ..... วันที่ 17 ก.พ. 65 (ดูู 40)