หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสังเวียน เสาวัตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก


นายเอกราช อาจลึก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางธัญพัฒน์ ใหมมี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมิตรชัย จันทรุทิน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเล่ง ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายโชคชัย แก้วหาญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม