หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 093-3253951


นายเอกราช อาจลึก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 095-6099472


นางธัญพัฒน์ ใหมมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 099-5302595


นายมิตรชัย จันทรุทิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 087-2480923


นายเล่ง ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 092-7890856


นายโชคชัย แก้วหาญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 089-2829893


นางนลินทิพย์ คำดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : เบอร์โทร : 095-6148156