กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายมิตรชัย จันทรุทิน
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยโธา


นายมณเฑียร จะคำรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอนุสรณ์ แสนสุข
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายชุมพร ส่วนบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอรรถชัย เสน่ห์พูด
พนักงานจ้างเหมาบริการ