จัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2563 16 มิ.ย. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดงสวาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านดงสวาง หมู่ 1 - บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านคำกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายคำกลาง - อ่างทอง) 12 พ.ค. 63 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2563 30 เม.ย. 63 9
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านดงสวาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านดงสวาง หมู่ 1- บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10) 27 เม.ย. 63 20
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านคำกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายคำกลาง - อ่างทอง) 27 เม.ย. 63 18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านดงสวาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านดงสวาง หมู่ 1- บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10) 24 เม.ย. 63 47
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านคำกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายคำกลาง - อ่างทอง) 24 เม.ย. 63 16
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านดงสวาง (สายบ้านดงสวาง หมู่ 1 - บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10) 17 เม.ย. 63 5
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านคำกลาง (สายคำกลาง - อ่างทอง) 13 เม.ย. 63 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคมธ์2563 31 มี.ค. 63 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 28 ก.พ. 63 8
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบ้านโคกกลาง หมู่ 2 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง) 12 ก.พ. 63 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2563 31 ม.ค. 63 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านโคกกลาง หมู่ 2 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง) 6 ม.ค. 63 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 6 ม.ค. 63 8
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน) 26 ธ.ค. 62 3
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำกลาง หมู่ 9 (ทางเข้าหมู่บ้าน) 25 ธ.ค. 62 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2562 2 ธ.ค. 62 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2562 31 ต.ค. 62 7
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ 2 22 ต.ค. 62 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 30 ก.ย. 62 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบ บก.๐๖ งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 12 ก.ค. 62 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู 12 ก.ค. 62 46
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก (ดีเซล) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 12 ก.ค. 62 49
รายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม รถพยาบาลฉุกเฉิน แนบท้ายร่างขอบเขต (TOR) 18 เม.ย. 62 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ 18 เม.ย. 62 56
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ 4 เม.ย. 62 76
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 4 เม.ย. 62 45
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 62 33