จัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบ บก.๐๖ งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 12 ก.ค. 62 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู 12 ก.ค. 62 31
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก (ดีเซล) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 12 ก.ค. 62 28
รายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม รถพยาบาลฉุกเฉิน แนบท้ายร่างขอบเขต (TOR) 18 เม.ย. 62 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ 18 เม.ย. 62 43
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ 4 เม.ย. 62 60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 4 เม.ย. 62 30
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 62 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.35 -002 สายบ้านดงสวาง หมู่ 1 - บ้านหนองแข้ หมู่ 13 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 62 21
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนนบ้านคำกลาง หมู่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านคำกลางไปบ้านอ่างทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 62 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.35-002 สายบ้านดงสวาง หมู่ 1 - บ้านหนองแข้ หมู่ 13 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 26 ก.พ. 62 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.35-001 สายบ้านหนองแข้ หมู่ 13- บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 62 35
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 งานลงหินคลุกบ้านคำกลาง หมู่ 9 8 ก.พ. 62 12
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 งานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 35-001 สายบ้านหนองแข้ หมู่ 13 - บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 16 ม.ค. 62 12
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 1 พ.ย. 61 47
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 61 36
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 28 ก.ย. 61 30
ประกาศผู้ชะนะ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ 6 (สายสมแยกบ้านนายอำนวย ไปสี่แยกบ้านนายสุบรรณ ศรีสิงห์) 7 ก.ย. 61 14
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 31 ส.ค. 61 25
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถ.คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด ไปบ้านหนองแข้) 24 ส.ค. 61 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ 6 (สายสมแยกบ้านนายอำนวย ไปสี่แยกบ้านนายสุบรรณ ศรีสิงห์) 17 ส.ค. 61 15
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 สายจากสะพานข้ามห้วยทรพี ไปสี่แยกบ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 14 ส.ค. 61 40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 10 ส.ค. 61 10
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2561 31 ก.ค. 61 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถ.คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด ไปบ้านหนองแข้) 26 ก.ค. 61 32
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ 6 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายสามแยกบ้านนายอำนวย ไปสี่แยกบ้านนายสุบรรณ ศรีสิงห์) 18 ก.ค. 61 29
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ 7 (สายบ้านโคกสะอาด ไปบ้านหนองแข้) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 10 ก.ค. 61 25
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 5 ก.ค. 61 24
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 29 มิ.ย. 61 23
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สายบ้านใหม่ชัยพร ไปเชื่อมบ้านหนองถ่ม 22 มิ.ย. 61 38