คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายถนอม วงศ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 045 756991


นางสำราญ เมืองคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายนฤพล เมืองคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางบังอร ยวนยี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล