กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


นายเล่ง ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


พ.จ.ท.ศิวกร วงศ์พิสิษฐิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสุภาวดี โพธิ์ไทร
ครู


อรุณี สมศรี
ครู


นางพัทยา ชนะเคน
ครู


นางสาววรรณตรี หาดี
ครู


นางอาลอน จันทร์ตรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางเกศรา รัตนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวจันทร์เพ็ญ วะรุณพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางจันทร์หอม บุญแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสุพัฒตรา เข็มพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสมพร เด่นดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวพัชรินทร์ เข็มพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางกรศิริ สาธรณ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดวงเนตร เข็มพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอภินันท์ ศรีบุตร
ผู้ดูแลเด็ก