E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด สายบ้านโคกสะอาด - ไปบ้านดงสวาง หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 65
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดี หมู่ ๓ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายสามแยกนายถวัลย์ ช้อนศรี ถึงดอนปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการสถาปนาจังหวัดยโสธร ๕๐ ปี ๕๐ หลัง ร่วมทำดีซ่อมบ้านแก่กลุ่มเปราะบางจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริ้งและเข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองชุม หมู่ 6 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านนายจะแรม ศรีนวล ไปสามแยกทางหลวงชนบท ยส 3003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 65
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด สายบ้านโคกสะอาด - ไปบ้านดงสวาง หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด สายบ้านโคกสะอาด - ไปบ้านดงสวาง หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อโน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสติกเกอร์โฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 477-63-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ช่วยงาน ศพด.วัดโพธิสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 65
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ช่วยงานกองการศึกษาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 65
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด สายบ้านโคกสะอาด - ไปบ้านดงสวาง หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 30 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ (สายบ้านโคกสะอาด - ไปบ้านดงสวาง) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ ๑๕ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (รอบหนองโสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ 15 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (รอบหนองโสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านหนองชุม หมู่ ๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อเสาอากาศวิทยุสื่อสาร แบบติดรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน ๑๖๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
ซื้อปั๊มน้ำอัติโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 300 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ ๑๔ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ (สายบ้านโคกสะอาด - ไปบ้านดงสวาง) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ (สายบ้านโคกสะอาด - ไปบ้านดงสวาง) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65