องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 92

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565   19 เม.ย. 2565 137
การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย เป็นไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปี 2565   19 เม.ย. 2565 126
การส่งรายงานข้อมูลงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2565   14 ม.ค. 2565 145
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 (ต่อ)   20 ต.ค. 2564 137
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 (ต่อ 2)   20 ต.ค. 2564 134
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564   15 ต.ค. 2564 134
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564   11 ต.ค. 2564 145