การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 เม.ย. 65 5
ประกาศ เรื่องนโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   29 เม.ย. 65 6
ประกาศ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   29 เม.ย. 65 7
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   29 เม.ย. 65 6
ประกาศ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   29 เม.ย. 65 6
ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   29 เม.ย. 65 7
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 เม.ย. 65 20
แผนพัฒนาบุคลากร   28 มี.ค. 65 19
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   28 มี.ค. 65 14
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   28 มี.ค. 65 11
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   28 มี.ค. 65 13
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   28 มี.ค. 65 16
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   28 มี.ค. 65 12
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   28 มี.ค. 65 14
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 64 32
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   16 ต.ค. 63 81
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ ศ.2562   27 ก.ย. 61 126