รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 10

รายงานการประชุม วันที่ โหลด
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมวิสามัญประจำปี ของปีถัดไป   3 ก.พ. 65 44
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565   3 ก.พ. 65 38
การประชุม อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1   2 ก.พ. 65 36
การประชุม อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   30 ธ.ค. 64 41
การประชุมสภาฯ ครั้งแรก 28 ธันวาคม 2564   28 ธ.ค. 64 34
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   8 ธ.ค. 64 22
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 64 21
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   8 ธ.ค. 64 24
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 64 19
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 64 18
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   14 ธ.ค. 63 74
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   9 ธ.ค. 63 82
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   1 ธ.ค. 63 85
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓   24 ก.ย. 63 80
รายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 16 ก.ย. 2563   16 ก.ย. 63 78
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม 3 ส.ค.2563   3 ส.ค. 63 72
รายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 22 มิ.ย.2563   22 มิ.ย. 63 69
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง 1 พ.ค.2563   1 พ.ค. 63 74
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 3 ก.พ.2563   3 ก.พ. 63 82
สมัยสามัญ สมัยที่ 4   2 ธ.ค. 62 105
สมัยสามัญ สมัยที่ 4   2 ธ.ค. 62 113
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ก.ย. 62 101
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ก.ย. 62 99
สมัยสามัญ สมัยที่ 3   1 ส.ค. 62 100
สมัยสามัญ สมัยที่ 3   1 ส.ค. 62 130
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 1   25 มิ.ย. 62 171
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 2   25 มิ.ย. 62 174
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 3   25 มิ.ย. 62 180
รายงานการประชุม สมัยแรก ปี 2561   25 มิ.ย. 62 174
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 1 ปี 2561 ครั้งที่ 2   25 มิ.ย. 62 165