ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


ออนไลน์ : 7

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ วันที่ โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)   4 เม.ย. 65 22
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๑ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564   11 ม.ค. 65 17