เกษตรกรไทยยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: เกษตรกรไทยยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก รณรงค์และส่งเสริมมุ่งเน้นให้เกษตรกร เกิดความตระหนัก และเกิดความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการหยุดเผาด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
โพสโดย : นุชจรินทร์   วันที่ : 12 พฤษภาคม 65   View : 4
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดใหม่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  (ดู 364)
แจ้งชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ดู 463)
แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560  (ดู 434)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ดัดแปลง,ต่อเติม,รื้อถอน  (ดู 587)
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  (ดู 395)
ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี องคการบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   (ดู 584)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 401)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :