ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน 2   วันที่ : 7 มิถุนายน 65   View : 13
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดใหม่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  (ดู 384)
แจ้งชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ดู 486)
แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560  (ดู 453)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ดัดแปลง,ต่อเติม,รื้อถอน  (ดู 668)
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  (ดู 412)
ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี องคการบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   (ดู 609)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 421)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :