ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

1 นายถนอม วงศ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 


2 นางสำราญ เมืองคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 


3 นายนฤพล เมืองคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 


4 นางบังอร ยวนยี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 
View : 294