องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ
หัวข้อ :: สภาพด้านเศรษฐกิจ

สภาพด้านเศรษฐกิจ
            การประกอบอาชีพ  ของประปากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก
พื้นที่ทำนาข้าว                            จำนวน  31,614  ไร่
            พื้นที่ทำไร่                                   จำนวน  4,377  ไร่
            พื้นที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น              จำนวน  1,168  ไร่
            พื้นที่ปลูกพืชผัก                          จำนวน  138  ไร่
            พื้นที่ปลูกยางพารา                      จำนวน  2,517  ไร่
            พื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์              จำนวน  53  ไร่
            พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ                                    จำนวน  145  ไร่
* * ข้อมูล จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
         ร้านซ่อมรถ                     จำนวน  10  แห่ง
            ปั้มน้ำมัน (มือหมุน)         จำนวน  3  แห่ง
            ปั้มน้ำมัน (ขนาดกลาง)    จำนวน  3  แห่ง
            ปั้มน้ำมัน (หยอดเหรียญ) จำนวน  8  แห่ง
            ร้านค้า                           จำนวน  64  แห่ง
            โรงสีขนาดเล็ก                จำนวน  55  แห่ง
            ร้านตัดผม                      จำนวน  5  แห่ง
            ร้านเฟอร์นิเจอร์               จำนวน  2  แห่ง
            รับซื้อผลผลิตเกษตร        จำนวน  4  แห่ง
* * ข้อมูล จากงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  
วันที่ : 1 พฤษภาคม 60   View : 305