องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ
หัวข้อ :: กองคลัง


 

นางธัญพัฒน์  ใหมมี
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

 

นางวิวาห์พร ทิมินกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
 

นางทิพวรรณ แก้วหาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

     

 

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

นางสาวพิชญากร มูลอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     

 

นางเรืองศรี ถูระวัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)

 
 

นายธุวานนท์ ใหมมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

     
วันที่ : 1 พฤษภาคม 60   View : 513