องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ
หัวข้อ :: กองช่าง


 

นายมิตรชัย  จันทรุทิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

   

 

ว่าง
นายช่างโยธา

   

 

นายมณเฑียร จะคำรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
 

นายอนุสรณ์ แสนสุข
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

     

 

นายชุมพร ส่วนบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นายอรรถชัย เสน่ห์พูด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     
วันที่ : 1 พฤษภาคม 60   View : 444