องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ
หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

นายโชคชัย  แก้วหาญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

 

นางสาวฐิติมา วงสาลี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ

   

 

นายบัวกัน คดเกี้ยว
พนักงานขับรถยนต์

 
 

นายชาตรี สุขกุล
คนงานประจำรถขยะ

     

 

นายอุดม บุญเติม
คนงานประจำรถขยะ

 
 

นายคมเพชร จันโอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     

 

นางสาวนุชจรินทร์  โยธา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 

นายชานุกฤต คำภูแสน
พนักงานขับรถยนต์

     

 

นายชิน มะลาพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 

นายคำผาย นางาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     
   
วันที่ : 1 พฤษภาคม 60   View : 476