องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทรพีเหนือ บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทรพี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทรพีเหนือ บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทรพี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12000 BTU) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ ๑๑ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงชนบท ยส.3003 ไปบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคีธรรม ตำบลโคกนาโก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีโซลาเซลล์ จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงชนบท ยส.3003 ไปบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคีธรรม ตำบลโคกนาโก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีโซลาเซลล์ จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๖ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ทะเบียน ๘๑-๔๐๙๓ ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๗ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแข้ หมู่ ๑๓ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายจากถนนสาย ยส ๓๐๑๗ เชื่อมถนนสายหนองแข้ - หนองสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทรพีเหนือ บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทรพี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงชนบท ยส.3003 ไปบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สามัคคีธรรม ตำบลโคกนาโก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีโซลาเซลล์ จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทรพีเหนือ บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทรพี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง 27 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทรพีเหนือ บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทรพี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนาโก กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อตรายาง งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องประชุมสภา) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ ๑๑ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายแยกจากถนนไปหนองสำโรง ทางเข้านาพ่อพุทธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านโคกนาโก หมู่ ๔ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายข้างห้วยทรพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีกำจัดยุง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บต ๗๙๘๑ ยโสธร ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๓๓-๕๑-๐๐๐๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๕ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๓๖ กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรทัศน์ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราษฎร์บำรุง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ หมู่ ๕ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านนางหนูทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านหนองแข้ หมู่ ๕ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายแยกทางหลวงชนบท ยส ๓๐๑๗ ไปนาผู้ช่วยวิลัย ต้นสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะสีส้ม (ขยะอันตราย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสำโรง หมู่ ๘ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายข้างประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสำโรง หมู่ ๘ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายข้างประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องหินปูน บ้านโคกกลาง หมู่ ๒ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสำโรง หมู่ ๘ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายข้างประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมีฝาพร้อมสกรีนแบบมีล้อ) กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567