องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านโคกนาโก หมู่ ๔- หมู่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงบริเวณห้วยโจทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๖ แห่ง 20 พ.ย. 2566
ซื้อป้ายไวนิล พิมพ์ข้อความ ศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop Service) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (จำนวน ๗ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เทอม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา เทอม ๒/๒๕๖๖ 26 ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบบ้านโคกนาโก หมู่ 4,12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำบ้านหนองแข้ หมู่ ๑๓ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านอ่างทอง หมู่ ๑๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านอ่างทอง-ไปบ้านคำกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโคกสะอาด หมู่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านโคกสะอาด-ไปบ้านหนองแข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ ๒ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ภายในหมู่บ้าน-คุ้มใต้-คุ้มเหนือ จำนวน ๓ ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกแบบพนักพิง) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบบรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทพเบียน 81-4093 ยโสธร ครุภัณฑ์หมายเลข 005-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องโทรทัศน์ DLTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0044 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างทำตรายาง (ตรายางสั่งทำ) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหน้่าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราษฎร์บำรุง งานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0025 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ)หมายเลขครุภัณฑ์ 477-62-0021 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๔๔ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสำโรง หมู่ ๘ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำกลาง หมู่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 13 สายสามแยกโรงเรียนบ้านหนองแข้ - สามแยกหนองสำโรง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.35 - 006 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 สายบ้านโคกสุวรรณ ไปห้วยค้อ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์กาบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (เปลี่ยนมือเปิดประตูรถยนต์) ทะเบียน กข ๗๐๗๕ ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๔๔ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-0173 ยโสธร ครุภัณฑ์เลขที่ 005-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566