องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
จ้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบ้านโคกกลาง หมู่ ๒ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสวาง หมู่ ๑ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายบ้านโคกนาโก-ดงสวาง ช่วงหน้า รพ.สต.โคกนาโก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน(สรรไท) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม ๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านหนองชุม หมู่ ๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายเหนือบ้านไปอ่างคำนกจิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านหนองชุม หมู่ ๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปดอนปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองชุม หมู่ ๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายนานางบุผา สุวะศรี ไปคำนกจิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาดี หมู่ ๓ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายจากสามแยกทางหลวงชนบท ยส ๓๐๐๓ ไปแยกสายนาดี - เชียงเพ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อปั๊มลม ชนิดสายพาน ขนาด 64 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุง(ห้องน้ำ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุม หมู่ ๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
จ้างทำตรายาง (สั่งทำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักยานยนต์ ทะเบียน กข ๓๑๕๑ ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๔-๕๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการรถตู้ ตามโครงการศึกษาดูงานระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาดี หมู่ ๓ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายนานางสุพรรณ โพพิลา - ทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ ๑๑ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายนานายอรุณ สมใจ-นานายพันธ์ นักธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านหนองแข้ หมู่ ๑๓ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายแยกโรงเรียนบ้านหนองแข้เชื่อมกับถนนสายบ้านหนองแข้-โคกสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราษฎร์บำรุง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๕-๐๐๘ สายทางบ้านโคกนาโก หมู่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ หมู่ ๕ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน - หนองตาไก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (จำนวน ๔ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณะสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณะสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
จ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกนาโก หมู่ ๔ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ถนนสายสามแยกหนองแวงป่าช้า ไปเชื่อมถนนโคกสะอาด- ดงสวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566