องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายรุจน์ พลไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-8465435


จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 062-1378828


นายเอกราช อาจลึก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 095-6099472


นางธัญพัฒน์ ใหมมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 099-5302595


จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 062-1378828


นายเล่ง ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 092-7890856


นางนลินทิพย์ คำดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : เบอร์โทร : 095-6148156


นายโชคชัย แก้วหาญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 089-2829893