องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2566 21 มี.ค. 2566 4
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ2566ตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 21 มี.ค. 2566 4
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบและไพ่ 9 ก.พ. 2566 22
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 7 ก.พ. 2566 64
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร พ.ศ.2566 6 ก.พ. 2566 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2566 31 ม.ค. 2566 18
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร 31 ม.ค. 2566 60
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 – 47/2565 30 ม.ค. 2566 23
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 26 ม.ค. 2566 15
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ม.ค. 2566 30
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 – 42/2565 26 ธ.ค. 2565 30
" หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแจ้งได้ง่าย 24 ชั่วโมง ผ่าน QR Code (Traffy Fondue) " เพื่อให้ประชาชนสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง รักษาผลประโยนช์ของส่วนร่วม และแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤมิชอบในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกจึงขอประชาสัมพันธ์ QR Code Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์) 13 ธ.ค. 2565 11
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 25 พ.ย. 2565 82
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พ.ย. 2565 49
แผนระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 11 พ.ย. 2565 58
รายงานเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 11 ต.ค. 2565 116
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565 10 ต.ค. 2565 79
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปหระมาณ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 76
โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 20 ก.ค. 2565 163
การส่งรายงานข้อมูลงบแสดงผลการดำเนินงานหรือจ่ายจากเงินรายรับ(ไตรมาสที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7 ก.ค. 2565 121
เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาร 7 มิ.ย. 2565 148
ข้อบัญญัติเรื่อวการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 7 มิ.ย. 2565 146
ข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 7 มิ.ย. 2565 148
ข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ. 2564 7 มิ.ย. 2565 141
ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 7 มิ.ย. 2565 134
ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 2565 121
ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2564 7 มิ.ย. 2565 126
ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการน้ำเสียในอาคาร 7 มิ.ย. 2565 114
ขอเชิญประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 26 พ.ค. 2565 136
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนที่มาติดต่อราชการทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ 24 พ.ค. 2565 107