องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 20 พ.ย. 2566 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 15 พ.ย. 2566 21
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 1 พ.ย. 2566 31
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 11 ต.ค. 2566 41
การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) 10 ต.ค. 2566 38
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2566 26
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 2 ต.ค. 2566 46
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1 ก.ย. 2566 44
ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี 2566 25 ก.ค. 2566 72
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโคกนาโก ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยการแสกน QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 25 ก.ค. 2566 72
การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายและงบทดลอง รายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่3 7 ก.ค. 2566 62
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 3 ก.ค. 2566 14
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 3 มิ.ย. 2566 14
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 1 มิ.ย. 2566 19
ข่าวประชาสัมพันธ์“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี” 2566 18 พ.ค. 2566 137
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโคกนาโก ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. 10 พ.ค. 2566 84
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 1 พ.ค. 2566 13
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานและงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ) อบต.โคกนาโก 7 เม.ย. 2566 115
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 2566 7 เม.ย. 2566 80
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2566 21 มี.ค. 2566 83
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ2566ตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 21 มี.ค. 2566 83
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1 มี.ค. 2566 14
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบและไพ่ 9 ก.พ. 2566 92
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 7 ก.พ. 2566 139
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร พ.ศ.2566 6 ก.พ. 2566 83
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565 1 ก.พ. 2566 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2566 31 ม.ค. 2566 82
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร 31 ม.ค. 2566 128
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 – 47/2565 30 ม.ค. 2566 86
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 26 ม.ค. 2566 80