องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 2 พ.ค. 2567 8
รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 4 เม.ย. 2567 47
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 4 เม.ย. 2567 38
รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม อบต.โคกนาโก 3 เม.ย. 2567 118
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 19 มี.ค. 2567 55
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 3 มี.ค. 2567 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 21 ก.พ. 2567 210
๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" 12 ก.พ. 2567 203
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 3 ก.พ. 2567 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567 1 ก.พ. 2567 206
ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ แข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23 ม.ค. 2567 222
ขอเชิญประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก หรือผู้รับบริการ ผู้ติดต่อราชการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี พ.ศ.2567 17 ม.ค. 2567 237
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจรับบริการ โครงการ ให้คำปรึกษาและให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือการดำเนินคดี ให้บริการเอกสารทางกฎหมาย ) 16 ม.ค. 2567 209
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 11 ม.ค. 2567 198
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปี 2567 11 ม.ค. 2567 71
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 4 ม.ค. 2567 13
***การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร*** 27 ธ.ค. 2566 77
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 14 ธ.ค. 2566 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 14 ธ.ค. 2566 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 20 พ.ย. 2566 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 15 พ.ย. 2566 73
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 1 พ.ย. 2566 80
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 11 ต.ค. 2566 88
การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) 10 ต.ค. 2566 81
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2566 65
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 3 ต.ค. 2566 14
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 2 ต.ค. 2566 100
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1 ก.ย. 2566 89
ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี 2566 25 ก.ค. 2566 116
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลโคกนาโก ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก โดยการแสกน QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 25 ก.ค. 2566 143