องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายโชคชัย แก้วหาญ
ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 087-8762698


นางสาวฐิติมา วงสาลี
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 082-8690967


นายชาณุกฤต คำภูแสน
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 081-3820037


นายชาตรี สุขกูล
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 064-5439002


นายอุดม บุญเติม
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0860269165


นายคมเพชร จันโอ
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 096-0601681


นายชินกร มะลาพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0844649841


นายคำพาย นางาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0892836073


นางสาวเพ็ญประภา หมายมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 089-5927825