องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 11 เม.ย. 2567 10
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 11 เม.ย. 2567 11
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุฯ 11 เม.ย. 2567 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายแยกบ้านนายเฉลียว หาญวิชัย - บ้านนายเอกพันธ์ ชูรัตน์) 6 เม.ย. 2567 39
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ 13 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายสี่แยกเข้าวัดหนองแข้ - บ้านนายสาคร แพงสุพัฒน์) 11 มี.ค. 2567 41
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (ครื่องเล่นกลางแจ้ง) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 7 มี.ค. 2567 43
​ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำกลาง หมูู่ที่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงแยกคำกลาง - อ่างทอง) 28 ก.พ. 2567 55
​ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองชุม หมู่ 15 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (รอบหนองโสน) 29 ม.ค. 2567 185
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตบ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (สายหน้าบ้านผู้ช่วยสัจจา) 26 ม.ค. 2567 193
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 20 พ.ย. 2566 256
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกนาโก จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง 20 พ.ย. 2566 232
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำสายบ้านโคกนาโก หมู่ 4 - หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงบริเวณห้วยโจทย์) 16 พ.ย. 2566 264
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบบ้านโคกนาโก หมู่ 4,12 10 ต.ค. 2566 243
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำบ้านหนองแข้ หมู่ 13 4 ต.ค. 2566 232
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) 3 ต.ค. 2566 129
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแข้ หมู่ 13 สายสามแยกโรงเรียนบ้านหนองแข้ - สามแยกหนองสำโรง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 7 ส.ค. 2566 148
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.35-006 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 สายบ้านโคกสุวรรณ ไปห้วยค้อ 20 ก.ค. 2566 78
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) 17 ก.ค. 2566 97
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ทางเข้าหมู่บ้าน 29 มิ.ย. 2566 83
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 24 พ.ค. 2566 133
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ 11 เม.ย. 2566 137
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 26 ธ.ค. 2565 131
แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2560 31 ต.ค. 2565 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 6 มิ.ย. 2565 287
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยน 2565 5 พ.ค. 2565 294
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 5 เม.ย. 2565 340
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๒ เดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๕ 4 เม.ย. 2565 312
ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2 มี.ค. 2565 306
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 2 ก.พ. 2565 254
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ ๑ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 11 ม.ค. 2565 323