องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายเล่ง ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 083-5436789


นายไกรษร เพริศแก้ว
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 096-0146292


พ.จ.ท.ศิวกร วงศ์พิสิษฐิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 085-5460908


นางสุภาวดี โพธิ์ไทร
ครู
เบอร์โทร : 081-2826613


อรุณี สมศรี
ครู
เบอร์โทร : 061-1713878


นางพัทยา ชนะเคน
ครู
เบอร์โทร : 099-9722840


นางสาววรรณตรี หาดี
ครู
เบอร์โทร : 062-3232433


นางอาลอน จันทร์ตรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์โทร : 081-9553706


นางเกศรา รัตนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์โทร : 098-1361332


นางจันทร์หอม บุญแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์โทร : 098-1456695


นางสาวดวงเนตร เข็มพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 087-1096451


นางสาวพัชรินทร์ เข็มพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 098-2083525


นางสาวธิดารัตน์ มูลอุดม
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0871096451


นางสาวปราณี เสน่ห์พูด
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0895927825


นางศิริพรรณ เกื้อกูล
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 045-756991


นายสำรอง พานน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 045-756991


นายสมพงษ์ ชื่นบาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 045-756991


นายเจตชัย พรมป้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 045-756991