องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายเอกราช อาจลึก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 095-6099472


นายวิญญู โมรา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 093-3274701


นางพัทธีรา สารโท
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 098-0965631


จ.ส.ท.กำแหง เทพมณี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 083-3788915


นายอำนวย ภูมิพิพัฒธนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 090-9706801


นายพงศธร เหมแดง
นิติกร
เบอร์โทร : 081-2660436


นางภัทรธัญดา มูลอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 045-756991


นางสาวนุชรินทร์ โยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 085-8628315


นางสาวพวงเพชร เข็มพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 082-1374685


นางสาวนภาพร จันโอ
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 0886737654


นายพิเชษฐ์ เสน่ห์พูด
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 086-1562861


นายวุุฒิไกร เสน่ห์พูด
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0985572985


นายลือชัย จันทรตรี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 099-8589013


นายปิยะ พงษ์แสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 061-9649246


นายนคร มะลาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 061-1190914


นายบัวกัน คดเคี้ยว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 087-8762698