องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

มอบพันธ์ไม้ประดู่ ไม้ยางนา " 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ "

     คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 25..... วันที่ 31 พ.ค. 2566 (ดูู 82)

ออกปฎิบัติภารกิจเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวและคอกวัว บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวและคอกวัว บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก จ่าสิบโทกำแหง เทพมณี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ รถฉีดน้ำออกปฎิบัติภารกิจดับไฟสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความเสียหายดังนี้ 1. โรงเรือนเลี้ยงวัว 2...... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 86)

การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายรุจน์ พลไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน จากอบต.โคกนาโก ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ โดยมีนายเล่ง ไชยปัญญา ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ร่วมประชุมชี้แจงฯ ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกนาโก... วันที่ 12 พ.ค. 2566 (ดูู 63)

กิจกรรมวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566

วันฉัตรมงคล  ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จัดกิจกรรมโดยประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คู่กับธงชาติไทย&nbs..... วันที่ 8 พ.ค. 2566 (ดูู 62)

พิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายรุจน์ พลไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว ..... วันที่ 8 พ.ค. 2566 (ดูู 69)

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18 เมษายน 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 มีคณะผู้บริหาร ส.อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโกทุกคน เข้ารับการอบรมฯ โดยมีวิทยากร จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และวิทย..... วันที่ 21 เม.ย. 2566 (ดูู 56)

" ประชาสัมพันธ์ภารกิจ " งานไฟฟ้า กองช่าง ออกพื้นที่ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ออกพื้นที่ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่... วันที่ 27 ก.พ. 2566 (ดูู 75)

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก... วันที่ 2 ก.พ. 2566 (ดูู 124)

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์จำนวน 5 รูป อบต.โคกนาโก วันที่ 20 มกราคม 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 56)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหาร่สวนตำบลโคกนาโก ร่วมงานวันเด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม ส่งเสริมให้เด็ก..... วันที่ 16 ม.ค. 2566 (ดูู 132)

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และวางแผนในการทำ..... วันที่ 11 ม.ค. 2566 (ดูู 66)

จ่าสิบโทกำแหง เทพมณี ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกและอำเภอป่าติ้ว เข้าอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเเทพยวดี กรมหลวงราชสาร

วันที่ 9 มกราคม 2565 จ่าสิบโทกำแหง เทพมณี ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกและอำเภอป่าติ้ว เข้าอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 99 รูป กระทรวงมหาดไทย ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ..... วันที่ 11 ม.ค. 2566 (ดูู 66)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และเข้าร่วมพิธีการ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และเข้าร่วมพิธีการ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการท..... วันที่ 10 ม.ค. 2566 (ดูู 70)

จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันที่ 29 ธันวาคม 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 " ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 62)

นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสัตว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสัตว์ โดยมีนายสมหมาย เด่นดวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครู เข้ารับฟังคำแนะนำในการเรียนการสอนเด็กเล็ก มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ ..... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 61)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฎิบัติภารกิจดับไฟไหม้ทุ่งนา บ้านโคกนาโก หมู่ 4 (หลังดอนปูตา) วันที่ 26 ธันวาคม 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 12.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ทุ่งนา บ้านโคกนาโก หมู่ 4 (หลังดอนปูตา) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ออกปฎิบัติภารกิจดับไฟเสร็จเรียบร้อย เวลา 13.40 น.... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 64)

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร อบต.โคกนาโก ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรณทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ณ อาคาร อบต.โคกน

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร อบต.โคกนาโก ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรณทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ณ อาคาร อบต.โคกนาโก... วันที่ 26 ธ.ค. 2565 (ดูู 81)

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำ..... วันที่ 23 ธ.ค. 2565 (ดูู 272)

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก... วันที่ 13 ธ.ค. 2565 (ดูู 84)

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหา

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพสกนิกรชาวอ..... วันที่ 25 ต.ค. 2565 (ดูู 109)