องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ออกพื้นที่ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ออกพื้นที่ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่... วันที่ 27 ก.พ. 2566 (ดูู 13)

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก... วันที่ 2 ก.พ. 2566 (ดูู 14)

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหาร่สวนตำบลโคกนาโก ร่วมงานวันเด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังค

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหาร่สวนตำบลโคกนาโก ร่วมงานวันเด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม ส่งเสริมให้เด็ก..... วันที่ 16 ม.ค. 2566 (ดูู 11)

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และญาติของพระสงฆ์ผู้อุปสมบท ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูก

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และญาติของพระสงฆ์ผู้อุปสมบท ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหล..... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 13)

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนที่ผ

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และวางแผนในการทำ..... วันที่ 11 ม.ค. 2566 (ดูู 14)

วันที่ 9 มกราคม 2565 จ่าสิบโทกำแหง เทพมณี ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกและอำเภอป่าติ้ว เข้าอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเ

วันที่ 9 มกราคม 2565 จ่าสิบโทกำแหง เทพมณี ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกและอำเภอป่าติ้ว เข้าอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ..... วันที่ 11 ม.ค. 2566 (ดูู 11)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และเข้าร่วมพิธีการ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และเข้าร่วมพิธีการ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการท..... วันที่ 10 ม.ค. 2566 (ดูู 17)

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 " ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 " ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 10)

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสัตว์ โดยมีนายสมหมาย เด่นดวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครู เข้ารับฟังคำแนะนำในการเรียนก

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสัตว์ โดยมีนายสมหมาย เด่นดวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครู เข้ารับฟังคำแนะนำในการเรียนการสอนเด็กเล็ก มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ ..... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 12)

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 12.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ทุ่งนา บ้านโคกนาโก หมู่ 4 (หลังดอนปูตา) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ออกปฎิบัติภารกิจดับไฟเสร็จเรียบร้อย เวลา 13.40 น.

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 12.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ทุ่งนา บ้านโคกนาโก หมู่ 4 (หลังดอนปูตา) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ออกปฎิบัติภารกิจดับไฟเสร็จเรียบร้อย เวลา 13.40 น.... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 11)

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร อบต.โคกนาโก ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรณทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ณ อาคาร อบต.โคกน

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร อบต.โคกนาโก ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรณทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ณ อาคาร อบต.โคกนาโก... วันที่ 26 ธ.ค. 2565 (ดูู 28)

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำ..... วันที่ 23 ธ.ค. 2565 (ดูู 100)

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก... วันที่ 13 ธ.ค. 2565 (ดูู 29)

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหา

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพสกนิกรชาวอ..... วันที่ 25 ต.ค. 2565 (ดูู 50)

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ได้

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโกได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธ..... วันที่ 17 ต.ค. 2565 (ดูู 55)

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนตุลาคม เพื่อสรุปผลการดำเนิน

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนตุลาคม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน หารือปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาทาง..... วันที่ 11 ต.ค. 2565 (ดูู 41)

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก ได้มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัดอบต.โคกนาโก นายเล่ง ไชยปัญญา ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายไกรษร เพริศแก้ว นักวิชาการศึกษา พร้อม คณะครู ศพด.บ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก ได้มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัดอบต.โคกนาโก นายเล่ง ไชยปัญญา ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายไกรษร เพริศแก้ว นักวิชาการศึกษา พร้อม คณะครู ศพด.บ้านโคกสุวรรณศพด.บ้านหนองแข้ ศพด.วัดโพธิสัตว์ ..... วันที่ 11 ต.ค. 2565 (ดูู 35)

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัด อบต.โคกนาโก และนายสถิตร ทองเกลี้ยง รองประธานสภา อบต.โคกนาโก พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ทุกส่วน ออกพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า ณ บริเวณทางเข้

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัด อบต.โคกนาโก และนายสถิตร ทองเกลี้ยง รองประธานสภา อบต.โคกนาโก พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ทุกส่วน ออกพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า ณ บริเวณทางเข้าวัดบ้านโคกนาโก หมู่ 4... วันที่ 3 ต.ค. 2565 (ดูู 36)

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อบต.โคกนาโก ประดับธงชาติไทยตามอาคารและจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยมีนายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อบต.โคกนาโก ประดับธงชาติไทยตามอาคารและจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยมีนายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก เป็นประธาน... วันที่ 28 ก.ย. 2565 (ดูู 39)

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก ได้มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัดอบต.โคกนาโก นายเล่ง ไชยปัญญา ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายไกรษร เพริศแก้ว นักวิชาการศึกษา พร้อม คณะครู ศพด.

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก ได้มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัดอบต.โคกนาโก นายเล่ง ไชยปัญญา ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายไกรษร เพริศแก้ว นักวิชาการศึกษา พร้อม คณะครู ศพด.บ้านหนองชุม ศพด.วัดโพธาราษฎร์บำรุง ศพด.วัดบ้า..... วันที่ 23 ก.ย. 2565 (ดูู 276)