องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 11

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                                    ข้อมูลพื้นฐาน                                                           
 ข้อ                   ข้ออธิบาย                                                  URL                               
01   โครงสร้าง   https://www.koknago.go.th/pagelist-64.html   
02   ข้อมูลผู้บริหาร    https://www.koknago.go.th/position-1.html
03   อำนาจหน้าที่    https://www.koknago.go.th/pagelist-42.html
04

 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 
   https://www.koknago.go.th/pagelist-66.html  ยุทธศาสตร์
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการอัตรากำลัง
  รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
05   ข้อมูลการติดต่อ    https://www.koknago.go.th/page-22.html
06   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    https://www.koknago.go.th/pagelist-27.html 
                                                    ข่าวประชาสัมพันธ์                                               
 ข้อ                        ข้ออธิบาย                                                       URL                            
07   ข่าวประชาสัมพันธ์    https://www.koknago.go.th/newsboard-1.html
   https://www.koknago.go.th/newsboard-2.html 
  
https://www.koknago.go.th/newsboard-3.html 
  
https://www.koknago.go.th/newsboard-3.html 


 
                                                  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                                                  
 ข้อ                    ข้ออธิบาย                                                  URL                        
08   Q&A   https://www.koknago.go.th/pagelist-67.html
09   Social Network    https://www.koknago.go.th/index.html  เว็บไซต์
 
https://www.facebook.com/koknago.go.th/  facebook
010   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    https://www.koknago.go.th/page-2.html


 
                                            การดำเนินงานประจำปี                                            
 ข้อ                             ข้ออธิบาย                                                       URL                       
011   แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
012   รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
 
013   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  


 
                                                  การปฎิบัติงาน                                                   
 ข้อ  
                    ข้ออธิบาย                                                         URL                           
  014      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   https://www.koknago.go.th/upload/file/20230227153500File.pdf  
015   คู่มือมาตรฐานการให้บริการ  
016   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
017   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                                    
018   E-Service    


 
                                   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                  
  ข้อ                          ข้ออธิบาย                                                        URL                        
019   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
020   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
021   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
022   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 

 
                                การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                  
  ข้อ                              ข้ออธิบาย                                                     URL                       
023   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
024   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       
025   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
026   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี       

 
 
                       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ                      
 ข้อ 
                       ข้ออธิบาย                            
                 URL                      
027   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
028   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
029   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   


 
                                    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                  
  ข้อ                           ข้ออธิบาย                                                      URL                         
030   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม           
 


 
                                        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                         
 ข้อ                          ข้ออธิบาย                                                  URL                          
 031     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
  No gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
                          
   https://www.koknago.go.th/upload /file/20221219151816File.pdf
032   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  No gift Policy  
033   รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy  
034   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติ
  มิชอบ  ประจำปี
 
035   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ
                                                                        
 
 

 
                                            แผนป้องกันการทุจริต                                              
 ข้อ                             ข้ออธิบาย                                                     URL                         
036   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                          
037   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน        
 


 

 
 

 
 
 
 
 
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
View : 955