องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 7

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                                    ข้อมูลพื้นฐาน                                                           
 ข้อ                   ข้ออธิบาย                                                  URL                               
01   โครงสร้าง   https://www.koknago.go.th/pagelist-64.html   
02   ข้อมูลผู้บริหาร    https://www.koknago.go.th/position-1.html
03   อำนาจหน้าที่    https://www.koknago.go.th/pagelist-42.html
04

 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 
   https://www.koknago.go.th/pagelist-66.html  ยุทธศาสตร์
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
https://www.koknago.go.th/file28.html แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
https://www.koknago.go.th/file29.html แผนการอัตรากำลัง
 
https://www.koknago.go.th/file1.html  แผนการดำเนินงานประจำปี
 
https://www.koknago.go.th/file11.html  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
https://www.koknago.go.th/file8.html  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
https://www.koknago.go.th/file18.html  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  
https://www.koknago.go.th/file30.html  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
  
https://www.koknago.go.th/file21.html  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
05   ข้อมูลการติดต่อ    https://www.koknago.go.th/page-22.html
06   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    https://www.koknago.go.th/pagelist-27.html 
                                                    ข่าวประชาสัมพันธ์                                               
 ข้อ                        ข้ออธิบาย                                                       URL                            
07   ข่าวประชาสัมพันธ์    https://www.koknago.go.th/newsboard-1.html
   https://www.koknago.go.th/newsboard-2.html 
  
https://www.koknago.go.th/newsboard-3.html 
  
https://www.koknago.go.th/newsboard-3.html 


 
                                                  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                                                  
 ข้อ                    ข้ออธิบาย                                                  URL                        
08   Q&A    https://www.koknago.go.th/pagelist-67.html
09   Social Network     https://www.koknago.go.th/index.html  เว็บไซต์
  
https://www.facebook.com/koknago.go.th/  เพจfacebook
010   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    https://www.koknago.go.th/page-2.html


 
                                            การดำเนินงานประจำปี                                            
 ข้อ                             ข้ออธิบาย                                           URL                       
011   แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
012   รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 https://www.koknago.go.th/upload/file/20230410144045File.pdf
013   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 https://www.koknago.go.th/upload/file/20221213141221File.pdf 


 
                                                  การปฎิบัติงาน                                                   
 ข้อ  
                    ข้ออธิบาย                                                         URL                           
  014      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 https://www.koknago.go.th/upload/file/20230227153500File.pdf
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน สำนักปลัด 
 
https://www.koknago.go.th/upload/file/20230227153500File.pdf
  แนวปฎิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
https://www.koknago.go.th/upload/file/20230404112949File.pdf
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน กองช่าง
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230404173258File.pdf
015   คู่มือมาตรฐานการให้บริการ   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักปลัด 
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230404105932File.pdf
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองช่าง
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230404110010File.pdf                                                                                      
016   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   https://www.koknago.go.th/file6.html
  บันทึก เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230406134227File.pdf
  แบบรายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230404111535File.pdf
017   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                                     https://www.koknago.go.th/upload/file/20230227161336File.pdf
018   E-Service     https://www.koknago.go.th/page-35.html


 
                                   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                  
 ข้อ   ข้ออธิบาย                           URL                        
019   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 https://www.koknago.go.th/admin/main.php?action=news>ype=2
020   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  https://www.koknago.go.th/admin/main.php?action=news>ype=5
021   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  https://www.koknago.go.th/file12.html
022   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    https://www.koknago.go.th/admin/main.php?action=news>ype=2
 

 
                                การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                  
  ข้อ                              ข้ออธิบาย                                                     URL                        
023   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   https://www.koknago.go.th/file35.html
024   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        https://www.koknago.go.th/file22.html 
025   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        https://www.koknago.go.th/file14.html
026   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี        https://www.koknago.go.th/file15.html

 
 
                       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ                      
 ข้อ 
                ข้ออธิบาย                
                 URL                      
027   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ            
 https://www.koknago.go.th/upload/file/20230406140527File.pdf
028   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ              
 https://www.koknago.go.th/contact2.html
029   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230406142059File.pdf 


 
                                    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                  
  ข้อ                    ข้ออธิบาย                URL    
030   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม       
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230404170034File.pdf
 


 
                                        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                         
 ข้อ                  ข้ออธิบาย                              URL                          
 031     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
  No gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
                          
  https://www.koknago.go.th/upload /file/20221219151816File.pdf
032   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  No gift Policy
 ประกาศ อบต.โคกนาโก https://www.koknago.go.th/upload/file/20221219151816File.pdf

 เผยแพร่นโยบาย https://www.koknago.go.th/index.html
033   รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
 https://www.koknago.go.th/upload/file/20230406142806File.pdf
034   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ  ประจำปี
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230406135557File.jpg
035   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                   https://www.koknago.go.th/upload/file/20230410151000File.pdf
 

 
                                            แผนป้องกันการทุจริต                                              
 ข้อ                    ข้ออธิบาย                                               URL                         
036   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                
 https://www.koknago.go.th/upload/file/20230410152030File.pdf 
037   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน  การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน                       
 https://www.koknago.go.th/upload/file/20230410154337File.pdf
 038    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี              
                                                     
  https://www.koknago.go.th/upload/file/20230410153829File.pdf


 
ข้อ ข้ออธิบาย URL
039   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    https://www.koknago.go.th/file42.html      
040   การขับเคลื่อนจริยธรรม    https://www.koknago.go.th/file39.html
041   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ     https://www.koknago.go.th/file59.html


 
 ข้อ  ข้ออธิบาย URL
042   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  https://www.koknago.go.th/file21.html 
043   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 https://www.koknago.go.th/upload/file/20230410165611File.pdf

 


 

 
 

 
 
 
 
 
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
View : 1421