องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 13

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มคำร้อง กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก   20 ต.ค. 2564 142
แบบฟรอมต่างๆ   22 เม.ย. 2564 224
แบบประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564   22 เม.ย. 2564 267
แบบคำร้องทั่วไป   19 มิ.ย. 2563 268
แบบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   19 มิ.ย. 2563 254
คำร้องทั่วไป   24 มี.ค. 2563 269
แบบ ปย 1 และ แบบ ปย 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   30 ต.ค. 2561 370
แบบ ปย 1 และ ปย 2 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   30 ต.ค. 2561 432
แบบ ปย 1และ แบบ ปย 2 กองช่าง   30 ต.ค. 2561 389
แบบ ปย 1และ แบบ ปย 2 สำนักงานปลัด   30 ต.ค. 2561 407
แบบ ปย. 1 และ แบบ ปย.2 กองคลัง   30 ต.ค. 2561 378
แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองสวัสดิการสังคม   30 ต.ค. 2561 616
แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ณ.จุดบริการ   30 ต.ค. 2561 375