องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 2567


ออนไลน์ : 5


 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2567
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
 

 


ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ O1 โครงสร้าง
- แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน 
 https://www.koknago.go.th/pagelist-64.html

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหาร 
 https://www.koknago.go.th/position-1.html
- ข้อมูลสภาฯ https://www.koknago.go.th/position-2.html   

- หัวหน้าส่วนราชการ https://www.koknago.go.th/position-3.html

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด  https://www.koknago.go.th/pagelist-42.html

ข้อ O4 ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ
  https://www.koknago.go.th/pagelist-29.html

การประชาสัมพันธ์
ข้อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
ต่างๆ หน้าเพจ อบต.โคกนาโก  https://www.koknago.go.th/index.html
- องค์กรแห่งการเรียนรู้  https://www.koknago.go.th/eventboard-3.html

- ประชาสัมพันธ์ต่างๆ หน้าเพจFacebook  https://www.facebook.com/koknago.go.th/?locale=th_TH 


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ O6 Q&A ช่องทางการสอบถาม
- กระดานถามตอบ/กระดานสนทนา
 https://www.koknago.go.th/pagelist-67.html
- Messenger Live Chat  https://www.koknago.go.th/pagelist-67.html 

ข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
 https://www.koknago.go.th/file28.html


แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปี  


ข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน
ข้อ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.koknago.go.th/file5.html


การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ู่มือประชาชน https://www.koknago.go.th//file5.html

ข้อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
-
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  https://www.koknago.go.th/downloadfile-461.html 


ข้อ O13 E–Service
-
E -Service แบบฟอร์มออนไลน์
- คู่มือการใช้บริการ

ข้อ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  https://www.koknago.go.th/news-369.html


ข้อ O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หน้าเพจองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก https://www.koknago.go.th/index.html
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง  https://www.koknago.go.th/newsboard-2.html
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง E-GP https://www.koknago.go.th/egplist-1.html
- ประกาศ e-bidding  https://www.koknago.go.th/newsboard-5.html   

ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.koknago.go.th/file12.html

ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
-
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  https://www.koknago.go.th/newsboard-2.htmlข้อ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- แผนอัตรากำลัง   https://www.koknago.go.th/file29.html

ข้อ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
-
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  https://www.koknago.go.th/file42.html

  ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น  https://www.koknago.go.th/upload/file/20240404170218File.pdf   

  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  https://www.koknago.go.th/upload/file/20240404170309File.pdf
  ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  https://www.koknago.go.th/upload/file/20240404170407File.pdf

ข้อ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่ง การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566  https://www.koknago.go.th/downloadfile-462.html
- โครงการ กิจกรรม/เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   https://www.koknago.go.th/downloadfile-464.html
- 7 
Do's Don'ts การปฎิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  https://www.koknago.go.th/downloadfile-463.html
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.koknago.go.th/downloadfile-476.html

ข้อ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.koknago.go.th/contact2.html

ข้อ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  https://www.koknago.go.th/file16.html  https://www.koknago.go.th/downloadfile-478.html

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-
กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม 
นโยบาย No Gift Policy

ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
-
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  https://www.koknago.go.th/file37.html

ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
-
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  https://www.koknago.go.th/file38.html

ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
-
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  https://www.koknago.go.th/file57.html

  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) https://www.koknago.go.th/downloadfile-368.html
  รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือน  (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  https://www.koknago.go.th/downloadfile-477.htmlข้อ O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
-
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  https://www.koknago.go.th/file62.html

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567
  https://www.koknago.go.th/downloadfile-467.html

ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
-
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   - แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

    - แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ( พ.ศ.2566 - 2567 )  https://www.koknago.go.th/downloadfile-331.html

ข้อ O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
-
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
View : 311