องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิจิตร พนมเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 086-2653009


นายสมหมาย เด่นดวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 088-9746936


นายวุฒิชัย วงค์คำซาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 0958802009


นายบรรจง จันทร์ตรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เบอร์โทร : 061-0487583