องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 12

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน   28 มี.ค. 2565 105
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขอรับถังขยะและกำจัดขยะมูลฝอย   5 ม.ค. 2565 79
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ   5 ม.ค. 2565 77
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งตลาด   5 ม.ค. 2565 76
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   5 ม.ค. 2565 81
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมถนน   5 ม.ค. 2565 79
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน ขออนุญาตศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   5 ม.ค. 2565 76
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค   5 ม.ค. 2565 75
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การขอข้อมูลข่าวสาร   5 ม.ค. 2565 73
การขอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   5 ม.ค. 2565 58
คู่มือประชาชน กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก   20 ต.ค. 2564 85
คู่มือปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   28 เม.ย. 2564 293
คู่มือขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน   22 เม.ย. 2564 179
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน   18 มิ.ย. 2563 212
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   25 มี.ค. 2563 262
การจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา   24 มี.ค. 2563 214
การรับชำระภาษีป้าย   24 มี.ค. 2563 259
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   24 มี.ค. 2563 228
แบบขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค   7 พ.ย. 2561 1828