องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 2

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักปลัด   4 ม.ค. 2566 37
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองช่าง   4 ม.ค. 2566 43
คู่มือสำหรับประชาชน   28 มี.ค. 2565 153
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขอรับถังขยะและกำจัดขยะมูลฝอย   5 ม.ค. 2565 126
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ   5 ม.ค. 2565 123
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งตลาด   5 ม.ค. 2565 117
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   5 ม.ค. 2565 132
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมถนน   5 ม.ค. 2565 126
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน ขออนุญาตศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   5 ม.ค. 2565 125
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค   5 ม.ค. 2565 117
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การขอข้อมูลข่าวสาร   5 ม.ค. 2565 121
การขอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   5 ม.ค. 2565 93
คู่มือประชาชน กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก   20 ต.ค. 2564 122
คู่มือปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   28 เม.ย. 2564 404
คู่มือขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน   22 เม.ย. 2564 212
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน   18 มิ.ย. 2563 244
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   25 มี.ค. 2563 303
การจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา   24 มี.ค. 2563 251
การรับชำระภาษีป้าย   24 มี.ค. 2563 301
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   24 มี.ค. 2563 268
แบบขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค   7 พ.ย. 2561 2400