องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 3

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค   16 พ.ย. 2566 7
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   25 ต.ค. 2566 8
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 ม.ค. 2566 10
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักปลัด   4 ม.ค. 2566 70
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองช่าง   4 ม.ค. 2566 87
คู่มือสำหรับประชาชน   28 มี.ค. 2565 178
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขอรับถังขยะและกำจัดขยะมูลฝอย   5 ม.ค. 2565 154
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ   5 ม.ค. 2565 145
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งตลาด   5 ม.ค. 2565 138
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   5 ม.ค. 2565 155
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน การขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมถนน   5 ม.ค. 2565 146
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน ขออนุญาตศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   5 ม.ค. 2565 145
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค   5 ม.ค. 2565 141
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การขอข้อมูลข่าวสาร   5 ม.ค. 2565 141
การขอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   5 ม.ค. 2565 112
คู่มือประชาชน กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก   20 ต.ค. 2564 144
คู่มือปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   28 เม.ย. 2564 471
คู่มือขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน   22 เม.ย. 2564 237
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน   18 มิ.ย. 2563 266
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   25 มี.ค. 2563 332
การจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา   24 มี.ค. 2563 272
การรับชำระภาษีป้าย   24 มี.ค. 2563 326
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   24 มี.ค. 2563 292
แบบขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค   7 พ.ย. 2561 3083