องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก


นายอนุชา อดกลั้น
ประธานสภา อบต. (สมาชิกสภา อบต ม.10)
เบอร์โทร : 080-9247978


นายสถิตร ทองเกลี้ยง
รองประธานสภา อบต. (สมาชิกสภา อบต ม.4)
เบอร์โทร : 062-1526131


นายอนันสิทธิ์ มาโยธา
เลขานุการสภา อบต. (สมาชิกสภา อบต ม.16)
เบอร์โทร : 081-4623107


นายสมพร เข็มพันธ์
สมาชิกสภา อบต ม.1
เบอร์โทร : 088-4799884


นายตี๋ พุฒจันทร์
สมาชิกสภา อบต ม.2
เบอร์โทร : 091-6614030


นายเผชิญ นามวงศ์
สมาชิกสภา อบต ม.3
เบอร์โทร : 081-0664294


นายสมพงค์ อินอ่อน
สมาชิกสภา อบต ม.5
เบอร์โทร : 084-8237422


นายเชิดชู ชนะเคน
สมาชิกสภา อบต ม.6
เบอร์โทร : 089-2834644


นายสมบรูณ์ เส้นเศษ
สมาชิกสภา อบต ม.7
เบอร์โทร : 062-1511949


นายประดิษฐ์ วงษ์ใส
สมาชิกสภา อบต ม.8
เบอร์โทร : 082-1012745


นายนิยม เสน่ห์พูด
สมาชิกสภา อบต ม.9
เบอร์โทร : 065-1164299


นายวุฒิชัย อ่อนผา
สมาชิกสภา อบต ม.11
เบอร์โทร : 061-1583008


นายสุทธิพงษ์ มะม่วง
สมาชิกสภา อบต ม.12
เบอร์โทร : 088-3510013


นายประครอง หลักคำ
สมาชิกสภา อบต ม.13
เบอร์โทร : 083-3789394


นายวิชิต เสาะแสวง
สมาชิกสภา อบต ม.14
เบอร์โทร : 082-9546534


นายสายัน เด่นดวง
สมาชิกสภา อบต ม.15
เบอร์โทร : 091-7647179