องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง สัดส่วนการประชาคมระดับตำบล   21 เม.ย. 2566 54
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2565   13 ธ.ค. 2565 77
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   23 พ.ย. 2565 62
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570   7 พ.ย. 2565 72
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง   30 ธ.ค. 2564 126
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565   2 ธ.ค. 2564 73
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564   20 พ.ย. 2563 44
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ปี 2562   21 ก.ค. 2563 264
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)เพิ่มเติมครั้งที 1   14 ก.ค. 2563 351
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   30 มิ.ย. 2563 273
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   3 ก.พ. 2563 315
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ปี 2562   3 ก.พ. 2563 313
รายงานการติดตามและประมเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)และ(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี พ.ศ.2562   21 ก.ค. 2562 274
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   11 ก.พ. 2562 352
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564   1 พ.ค. 2560 834