องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 062-1378828


นายชุมพร ส่วนบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 093-48225667


นายวรชาติ กาฬบุตร
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0821301077


นายมณเฑียร จะคำรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 089-5789990


นายอนุสรณ์ แสนสุข
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 062-1952803


นายเทวา เนินทราย
พนังงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 098-6207983