องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ต.ค. 2566 231
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1   30 ต.ค. 2566 245
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ต.ค. 2566 230
รายงานการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ต.ค. 2566 317
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 ต.ค. 2566 97
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   27 ก.ย. 2566 344
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (แผน 3 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569   27 ก.ย. 2566 188
แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ต.ค. 2565 128
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตกฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน   5 ต.ค. 2565 82
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   21 ก.ค. 2563 326
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 274
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลล (ไตรมาสที่ 3)   28 มิ.ย. 2562 314