องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 15

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ต.ค. 2566 12
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1   30 ต.ค. 2566 9
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ต.ค. 2566 12
รายงานการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ต.ค. 2566 17
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 ต.ค. 2566 42
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   27 ก.ย. 2566 135
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (แผน 3 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569   27 ก.ย. 2566 52
แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ต.ค. 2565 81
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตกฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน   5 ต.ค. 2565 59
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   21 ก.ค. 2563 300
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 245
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลล (ไตรมาสที่ 3)   28 มิ.ย. 2562 285