องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฎิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   20 ธ.ค. 2565 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี 2566   12 ธ.ค. 2565 41
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   17 ต.ค. 2565 189
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐูมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล   14 ต.ค. 2565 162
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   14 ต.ค. 2565 162
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562   14 ต.ค. 2565 163
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   14 ต.ค. 2565 161
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินิยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4)   14 ต.ค. 2565 176
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   10 ต.ค. 2565 142
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558   10 ต.ค. 2565 144
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของราชการหรือพนปักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   4 ต.ค. 2565 37
ประกาศ กถ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   4 ต.ค. 2565 38
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   4 ต.ค. 2565 35
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ7 พ.ศ. 2562   4 ต.ค. 2565 36
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557   4 ต.ค. 2565 40
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2564-2566   5 พ.ค. 2564 304
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงาน ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๘   27 เม.ย. 2564 181
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓   27 เม.ย. 2564 168
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   27 เม.ย. 2564 170
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐   27 เม.ย. 2564 169
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   27 เม.ย. 2564 190
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4)   27 เม.ย. 2564 185
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑   27 เม.ย. 2564 185
การควบคุมภายใน   24 มี.ค. 2563 242