องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   5 เม.ย. 2566 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566   12 ธ.ค. 2565 80
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 เม.ย. 2565 152
ประกาศ เรื่องนโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   29 เม.ย. 2565 151
ประกาศ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   29 เม.ย. 2565 150
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   29 เม.ย. 2565 152
ประกาศ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   29 เม.ย. 2565 154
ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   29 เม.ย. 2565 150
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2565 174
แผนพัฒนาบุคลากร   28 มี.ค. 2565 155
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   28 มี.ค. 2565 162
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   28 มี.ค. 2565 157
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   28 มี.ค. 2565 159
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   28 มี.ค. 2565 149
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   28 มี.ค. 2565 149
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   28 มี.ค. 2565 149
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 190
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   16 ต.ค. 2563 244
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ ศ.2562   27 ก.ย. 2561 283