องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   5 เม.ย. 2566 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566   12 ธ.ค. 2565 49
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 เม.ย. 2565 121
ประกาศ เรื่องนโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   29 เม.ย. 2565 123
ประกาศ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   29 เม.ย. 2565 116
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   29 เม.ย. 2565 121
ประกาศ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   29 เม.ย. 2565 124
ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   29 เม.ย. 2565 119
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2565 144
แผนพัฒนาบุคลากร   28 มี.ค. 2565 125
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   28 มี.ค. 2565 132
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   28 มี.ค. 2565 128
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   28 มี.ค. 2565 127
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   28 มี.ค. 2565 118
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   28 มี.ค. 2565 120
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   28 มี.ค. 2565 119
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 154
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   16 ต.ค. 2563 196
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ ศ.2562   27 ก.ย. 2561 229