องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 เม.ย. 2565 74
ประกาศ เรื่องนโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   29 เม.ย. 2565 72
ประกาศ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   29 เม.ย. 2565 72
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   29 เม.ย. 2565 73
ประกาศ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   29 เม.ย. 2565 73
ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   29 เม.ย. 2565 73
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2565 97
แผนพัฒนาบุคลากร   28 มี.ค. 2565 81
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   28 มี.ค. 2565 81
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   28 มี.ค. 2565 77
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   28 มี.ค. 2565 73
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   28 มี.ค. 2565 74
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   28 มี.ค. 2565 71
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   28 มี.ค. 2565 71
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 98
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   16 ต.ค. 2563 141
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ ศ.2562   27 ก.ย. 2561 187