องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 5

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 ม.ค. 2566 27
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   6 พ.ค. 2564 259
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   1 ต.ค. 2563 180
การจัดตั้งศูนย์การรับร้องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   5 ม.ค. 2561 160