องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   9 ธ.ค. 2565 38
การมอบอำนาจให้กับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน   2 มิ.ย. 2565 106
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ที่ 240/2565การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   5 พ.ค. 2565 109
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 เม.ย. 2565 122
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)   31 มี.ค. 2565 143
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   19 มิ.ย. 2563 274
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนใน   6 พ.ย. 2561 122