องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 2

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569)   16 ต.ค. 2566 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   16 ต.ค. 2566 24
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569   16 ต.ค. 2566 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   9 ธ.ค. 2565 76
การมอบอำนาจให้กับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน   2 มิ.ย. 2565 156
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ที่ 240/2565การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   5 พ.ค. 2565 150
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 เม.ย. 2565 158
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)   31 มี.ค. 2565 194
นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   19 มิ.ย. 2563 325
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนใน   6 พ.ย. 2561 168