องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 3

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   1 ก.พ. 2567 20
คู่มือการปฎิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี   10 ม.ค. 2567 14
คู่มือการปฎบัติงานกองช่าง   10 ม.ค. 2567 16
คู่มือการปฎิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   28 พ.ย. 2566 24
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน กองช่าง   11 ม.ค. 2566 91
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 ม.ค. 2566 77
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ของสำนักปลัด   3 ม.ค. 2566 94
คู่มือการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 มี.ค. 2565 182
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก   20 ต.ค. 2564 214
แผนปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถผนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564   28 เม.ย. 2564 612
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   22 เม.ย. 2564 426
คู่มือการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   18 มิ.ย. 2563 1751
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา   9 เม.ย. 2563 2348
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   9 เม.ย. 2563 418
คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ   9 เม.ย. 2563 327