องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ของสำนักปลัด ประจำปี 2566   3 ม.ค. 2566 10
คู่มือการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 มี.ค. 2565 105
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก   20 ต.ค. 2564 94
แผนปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถผนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564   28 เม.ย. 2564 419
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   22 เม.ย. 2564 280
คู่มือการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   18 มิ.ย. 2563 1042
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา   9 เม.ย. 2563 1944
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   9 เม.ย. 2563 281
คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ   9 เม.ย. 2563 232