องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน กองช่าง   11 ม.ค. 2566 35
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 ม.ค. 2566 27
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ของสำนักปลัด   3 ม.ค. 2566 40
คู่มือการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 มี.ค. 2565 134
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก   20 ต.ค. 2564 117
แผนปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถผนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564   28 เม.ย. 2564 490
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   22 เม.ย. 2564 322
คู่มือการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   18 มิ.ย. 2563 1306
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา   9 เม.ย. 2563 2051
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   9 เม.ย. 2563 311
คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ   9 เม.ย. 2563 251