องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

คำสั่ง


ออนไลน์ : 14

คำสั่ง วันที่ โหลด
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๔   9 ต.ค. 2563 156
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๔   9 ต.ค. 2563 169
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานภายในส่วนราชการ   17 มิ.ย. 2563 256
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   24 เม.ย. 2563 230
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลช่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   24 เม.ย. 2563 146
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลช่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   24 เม.ย. 2563 154
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   16 เม.ย. 2563 264
ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนา   16 เม.ย. 2563 503
การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกนาโก   12 พ.ย. 2562 606
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกนาโก   12 พ.ย. 2562 477
คำสั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน   13 ธ.ค. 2560 158
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน   13 ธ.ค. 2560 119