องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 5

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   24 เม.ย. 2566 81