องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

มอบพันธ์ไม้ประดู่ ไม้ยางนา " 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ "


ออนไลน์ : 11

Gallery :: มอบพันธ์ไม้ประดู่ ไม้ยางนา " 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ "
     คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ที่มุ่งหมายให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้พี่องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสําคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ
 

" 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ "

     นายรุจน์ พลไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้นำพันธ์ไม้ประดู่ ไม้ยางนา มอบให้แก่ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปปลูกเพิ่มในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ป่าสงวน และป่าสาธารณะ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป  “ ป่าชุมชน ป่ายั่งยืน ประชาชนได้ประโยชน์ ”
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566   View : 83